AVG

Zoals u vast heeft gehoord  moeten organisaties vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is onder andere in het leven geroepen om in de hele Europese Unie de regels omtrent gegevensverwerking en privacy te stroomlijnen. De AVG zal de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen

De AVG en de Wbp kennen in grote lijnen veel overeenkomsten, maar verschillen zijn er ook. Zo moeten organisaties meer dan nu kunnen verantwoorden/aantonen dat ze bij hun gegevensverwerking voldoen aan de zorgvuldigheidseisen die daarvoor gelden.

De grondslagen en basisbeginselen voor een zorgvuldige gegevensverwerking zijn grotendeels hetzelfde onder de AVG. De kern van deze basisbeginselen (ga netjes om met de gegevens die je verwerkt en verwerk niet meer gegevens dan nodig voor het doel waarvoor je de gegevens verwerkt) ligt voor de hand, maar wordt nogal eens over het hoofd gezien. Verder ligt er veel nadruk op transparantie richting betrokkenen. Dit komt er (in het kort) op neer dat in begrijpelijke taal kenbaar wordt gemaakt welke persoonsgegevens worden verwerkt, van wie, waarom, hoe deze beveiligd zijn en met welke partijen deze worden gedeeld. Daarnaast gelden onder de AVG zwaardere eisen omtrent het vragen van de toestemming (van ouders) voor het verwerken van de gegevens van kinderen.

Gastouderservice Take Care/AVG

Uiteraard draagt Gastouderservice Take Care er zorg voor dat wij vanaf 25 mei voldoen aan de AVG. Over concrete veranderingen en/of wijzigingen zullen wij u op de hoogte brengen. Vooralsnog kunnen wij u mededelen dat Gastouderservice Take Care uitsluitend uw gegevens deelt met partijen die daar vanuit de Wet Kinderopvang toe gemachtigd zijn. Dit zijn de Gemeentes, de Belastingdienst en de GGD.
Heeft u vragen aan ons over de AVG, neemt u dan contact met ons op.